Et tagada täielik veebisaidi kasutamise kogemus, kasutame küpsiseid. Meie veebilehte kasutades nõustute küpsiste kasutamisega.

3895 suurepärast tööpakkumist 5 kanalist Otsid töötajaid ? Avalda tööpakkumine

Kasutustingimused

ANDMEBAASI KASUTAMISE TINGIMUSED REGISTREERITUD TÖÖOTSIJATELE 

1. MÕISTED 

1.1. OtsinTööd – Alma Career Estonia OÜ (registrikood 10166144, aadress Pärnu mnt 158/1, Tallinn, 11317, Eesti Vabariik). 

1.2. Andmebaas – OtsinTööd andmebaas aadressil www.otsintööd.ee mis sisaldab tööpakkumis- ja tööotsimiskuulutusi ning muud tööhõivega seonduvat teavet.

1.3. Kasutaja – käesolevate tingimustega nõustunud ja Andmebaasis registreerunud ning kasutajakonto loonud füüsiline isik. 

1.4. Kasutajaandmed – kõik Kasutaja poolt Andmebaasi sisestatud Kasutajat puudutavad andmed, muuhulgas registreerimisankeedis, Andmebaasi CV-ankeedis sisestatud andmed ja muud andmed, mida OtsinTööd Kasutaja kohta töötleb. Kasutajaandmed on isikuandmed isikuandmete kaitse seaduse ja Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määruse 2016/679 tähenduses. 

1.5. Kasutustingimused või Tingimused – käesolevad OtsinTööd Andmebaasi kasutamise tingimused registreeritud tööotsijatele. 

1.6. Andmete saaja – juriidiline või füüsiline isik, kes kasutab Andmebaasi, k.a. endale või ka oma klientidele, töötajate otsimiseks ja valimiseks või muid OtsinTööd poolt Portaali kaudu tööandjatele pakutavaid teenuseid ja kellele OtsinTööd sel eesmärgil edastab või teeb võimalikuks ligipääsu Kasutaja Kasutajaandmetele kooskõlas Kasutustingimustega. 

1.7. Lepinguosalised – OtsinTööd ja Kasutaja. 

1.8. Allikas - Kolmanda osapoole veebileht, millelt OtsinTööd kogub tööpakkumisi. 

1.9. Teenused – kõik veebilehel www.otsintööd.ee jaotuse „Tööotsijale“ alajaotustes kirjeldatud tööotsijale suunatud OtsinTööd teenused. Töövahendusteenused (mh võimalus lisada Andmebaasi Kasutaja CV, otsida ja saada sobivaid tööpakkumisi oma e-postile, osaleda konkurssidel jms) on Kasutajale tasuta. Lisateenuste – konsultatsiooni, testimiste, reklaamimine jms eest kohustub Kasutaja maksma OtsinTööd'le tasu vastava Teenuse kirjelduses toodud summas ja tingimustel. 

1.10. Juurdepääsuandmed – Kasutaja poolt Kasutajaks registreerumisel valitud või Kasutaja poolt Andmebaasis hiljem muudetud kasutajanimi ja parool. 

1.11. Portaal – OtsinTööd poolt hallatav tööotsijate ja tööpakkujate vahendamisega seotud teenuste osutamiseks loodud keskkond aadressil www.otsintööd.ee.   

2. KASUTAJA ÕIGUSED JA KOHUSTUSED 

2.1. Peale registreerimisvormi täitmist ja käesolevate Tingimustega nõustumist saab Kasutaja Teenuste kasutamiseks ligipääsu Andmebaasile Juurdepääsuandmete kaudu. 

2.2. Kasutaja kohustub hoidma Juurdepääsuandmeid konfidentsiaalsena ning mitte avaldama neid ühelegi isikule. Kasutaja vastutab täielikult Juurdepääsuandmete kasutamise eest. 

2.3. Kui Kasutaja on Juurdepääsuandmed unustanud või tal on tekkinud kahtlus, et Juurdepääsuandmed on muutunud kolmandatele isikutele kättesaadavaks, peab Kasutaja viivitamatult muutma oma Juurdepääsuandmed oma kasutajakonto kaudu Andmebaasis või teatama juhtunust OtsinTööd'le e-posti või telefoni teel, misjärel OtsinTööd muudab Juurdepääsuandmed Kasutaja eest. 

2.4. Kasutaja on kohustatud Andmebaasi sisestama ainult õiged ja täpsed Kasutajaandmed, mis ei sisalda ebaõiget või eksitavat teavet tema hariduse, töökogemuse ja iseloomuomaduste kohta. Kasutaja vastutab tema poolt esitatud Kasutajaandmete ebaõigsuse, ebatäpsuse või mittetäielikkuse tagajärjel OtsinTööd'le ja kolmandatele isikutele tekitatud kahju eest. 

2.5. Kõik õigused Andmebaasile kuuluvad OtsinTööd'le. Kasutaja ei omanda Andmebaasi ja Teenuste kasutamisel õigusi Andmebaasile või selle osadele. Kasutaja võib Andmebaasis sisalduvat infot kasutada tööpakkumistes toodud kontaktandmete kaudu tööpakkujatega heauskseks ühenduse võtmiseks tööle kandideerimise eesmärgil. Kasutajal ei ole õigust teha Andmebaasist või selle osadest muid väljavõtteid või koopiaid ega Andmebaasi muul viisil kasutada, samuti Andmebaasi kahjustada või selle tööd häirida. Kasutajal ei teki Andmebaasi mistahes viisil (mh Teenuse kasutamise eesmärgil) kasutamisel autoriõigusi Andmebaasi käigus hoidmiseks vajalikule tarkvarale. 

2.6. Kuulutuse kaudu kandideerimiseks täidab tööotsija kandideerimisankeedi ning lisab vajalikud kandideerimisdokumendid. Kuulutuse kaudu kandideerides nõustub kasutaja oma isikuandmete ja kandideerimisdokumentide saatmisega tööandjale töötlemise eesmärgil, et osaleda kuulutuse aluseks oleval konkursil ametikoha saamiseks. Kui tööotsija oli kandideerimise ajal registreeritud kasutaja ja kasutajakontole sisse logitud, saab ta kontole sisse logides konkursi ajal kandideerimisavalduse tagasi võtta. 

2.7. Tööotsija saab kontole sisse logides OtsinTööd uudiskirja tellida ja tellimusest loobuda.. 

2.8. Tööotsija saab kontole sisse logides hallata e-posti teel saadetavaid kuulutuste teavitusi: kustutada teavitusi, muuta olemasolevate teavituste sätteid ning tellida uusi teavitusi. 

2.9. Tööotsija saab kontole sisse logides keelduda OtsinTööd ja partnerite saadetavatest pakkumistest ja teavitustest. 

2.10. Kasutajal on õigus täiendada, parandada ja asendada tema poolt Andmebaasi sisestatud Kasutajaandmeid ning otsustada nende kättesaadavuse üle Andmete saajatele. Kasutajakonto kustutamiseks peab Kasutaja saatma sellesisulise taotluse e-mailile [email protected]. OtsinTööd kustutab kasutajakonto hiljemalt 7 päeva jooksul Kasutajalt vastava taotluse saamisest. 

2.11. Lisaks punktis 2.10 nimetatule on Kasutajal järgnevad õigused: 

2.11.1. taotleda OtsinTööd'lt informatsiooni, milliseid Kasutajaandmeid OtsinTööd tema kohta töötleb; 

2.11.2. taotleda Kasutajaandmete täiendamist, parandamist või asendamist, kui Kasutajal ei ole ise võimalik neid õigusi teostada punktis 2.10 määratud viisil; 

2.11.3. taotleda Kasutajaandmete kustutamist ja edasise töötlemise lõpetamist; 

2.11.4. taotleda Kasutajaandmete töötlemise piiramist; 

2.11.5. esitada vastuväiteid Kasutajaandmete töötlemisele; 

2.11.6. esitada kaebuseid Kasutajaandmete töötlemise osas vastavale järelevalveasutusele; 

2.11.7. realiseerida õigust Kasutajaandmete ülekandmisele vastavalt Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määruse 2016/679 Artiklile 20. 

3. OTSINTÖÖD ÕIGUSED JA KOHUSTUSED 

3.1. Kasutaja poolt Kasutustingimustega nõustumisega annab Kasutaja nõusoleku OtsinTööd poolt www.otsintööd.ee lehel „küpsiste“ kasutamiseks eesmärgiga Teenust isikustada ja aidata kaasa Kasutajale parema Teenuse osutamisele. 

3.2. OtsinTööd võimaldab Kasutajale Teenuste kasutamist vastavalt käesolevates tingimustes ja Portaalis sätestatule alates Kasutaja registreerumisest Portaalis. 

3.3. Kasutaja Kasutajaandmete töötlemine toimub Kasutustingimuste, kui Kasutaja ja OtsinTööd vahel sõlmitud lepingu, alusel, nende täitmiseks ja neis ette nähtud ulatuses. Teatud Kasutajaandmete töötlemine, vastavalt osutatavale Teenusele, toimub ka OtsinTööd seadusest tulenevate kohustuste täitmiseks, näiteks raamatupidamise seaduses sätestatud ulatuses. OtsinTööd tegutseb tööotsijate Kasutajaandmete töötlemise suhtes andmete vastutava töötlejana. Vastava teemaga seonduvaks infovahetuseks kirjutage OtsinTööd e-maili aadressil: [email protected] 

3.4. OtsinTööd juhib tähelepanu, et Kasutajaandmete esitamine on Kasutustingimustest tulenev kohustus ning nende esitamata jätmine või nende töötlemise lõpetamise või piiramise nõudmine võib teha OtsinTööd'le võimatuks Kasutajale Teenuste osutamise vastavalt Kasutustingimustele. Juhul, kui Kasutaja sellise nõude oma Kasutajaandmete töötlemise osas esitab, on OtsinTööd'l õigus lõpetada Kasutajale Teenuste osutamine ning kustutada kasutaja konto koos kõigi sellega seotud andmetega. Sel puhul võib ka Kasutaja taotleda enda kasutajakonto ja kõigi sellega seotud info kustutamist OtsinTööd portaalist. 

3.5. OtsinTööd töötleb (sealhulgas kogub, säilitab, salvestab, korrastab, jaotab, ühendab, kasutab, kustutab, teeb kättesaadavaks Andmete saajatele jne) Kasutaja poolt Portaalis registreerumisel esitatud ja Andmebaasi sisestatud Kasutaja Kasutajaandmeid Kasutajale Teenuste osutamise eesmärgil, samuti juhul, kui see on vajalik OtsinTööd seadusega ette nähtud kohustuste täitmiseks või OtsinTööd õigustatud huvide kaitseks. 

3.6.OtsinTööd ei edasta Kasutajaandmeid kolmandatele isikutele, välja arvatud: 

3.6.1. Andmete saajatele nendega sõlmitud lepingute täitmiseks või nende täitmise tagamiseks; 

3.6.2. Kolmandatest isikutest teenusepakkujatele, keda OtsinTööd kasutab Kasutajale Teenuste pakkumisteks ja Teenuste pakkumiste tagamiseks. 

3.7. Punktis 3.6 nimetatud isikute näol on tegemist Kasutajaandmete volitatud töötlejatega. Nimekiri punktides 3.6.1 ja 3.6.2 nimetatud volitatud töötlejatest on kättesaadav veebiaadressilt: www.otsintööd.ee 

3.8. Kui OtsinTööd'il on põhjust arvata, et Andmebaasi sisestatud Kasutaja Kasutajaandmed on vigased, ekslikud või ei vasta üldtunnustatud moraalinormidele, on OtsinTööd'il õigus sisestatud andmed Andmebaasist kustutada. 

3.9. OtsinTööd ei ole Andmete saaja volitatud esindaja ega agent, seepärast ei vastuta OtsinTööd kahju eest, mis võib Kasutajale tekkida Portaali kaudu töö otsimise või töökonkurssidel osalemise käigus. Kasutaja astub Andmete saajaga lepingueelsetesse läbirääkimistesse ning sõlmib Andmete saajaga töölepingu iseseisvalt OtsinTööd’i vahenduseta ja OtsinTööd ei vastuta Andmete saaja poolt Kasutajale antud lubaduste või töölepingu tingimuste täitmise eest. 

3.10. OtsinTööd ei taga Kasutajale Portaali kaudu töö leidmist ega kohustu sel eesmärgil suhtlema isikutega, kes vajavad töötajaid. 

3.11. OtsinTööd ei vastuta Andmete saajale kättesaadavaks tehtud Kasutaja Kasutajaandmete ebaseadusliku ja sanktsioneerimata kasutamise eest, samuti selliste andmete konfidentsiaalsuse eest, kui konfidentsiaalsuse peab tagama Andmete saaja. 

3.12. VJuhul, kui Kasutaja on Portaali registreerumisel sellekohase nõusoleku andnud, on OtsinTööd’il õigus teavitada Kasutajat enda ja oma äripartnerite teenustest, võimalustest ning uudistest Portaali registreerumisel sisestatud e-posti aadressil. 

3.13.OtsinTööd’il on õigus teavitada Kasutajat e-posti teel uutest tööpakkumistest, mis vastavad Kasutaja CV-s nimetatud tingimustele. 

3.14. OtsinTööd’il on õigus viia Andmebaas, sh selles sisalduvad Kasutajaandmed, välisriigis asuvasse serverisse. Sellisel juhul jääb andmete vastutavaks töötlejaks ikka OtsinTööd. 

3.15. OtsinTööd säilitab Kasutajaandmeid kogu Teenuste osutamise perioodi vältel ja seni kuni Kasutaja kasutajakonto ei ole kustutatud vastavalt punktile 2.10. 

3.16.Lisaks punktis 3.15 sätestatule on OtsinTööd’il õigus Kasutajaandmeid säilitada ka sellisel ajaperioodil pärast kasutajakonto sulgemist, mil see on põhjendatud OtsinTööd’i Kasutustingimustest või seadusest või muust otsekohalduvast õigusaktist tulenevate õiguste kaitsmise eesmärgil, eeskätt võimalike nõuete aegumistähtaegade jooksul. 

3.17. OtsinTööd’il on õigus muuta Andmebaasi protseduure ja menüü struktuuri Kasutajat ette hoiatamata. 

3.18. OtsinTööd’il on õigus käesolevaid Tingimusi ühepoolselt muuta, teatades muudatustest ning tehes uued tingimused kättesaadavaks lehel www.otsintööd.ee vähemalt 5 päeva enne muudatuste jõustumist. Muudatused ei kehti tagasiulatuvalt enne nende jõustumist Kasutaja poolt tellitud Teenuste suhtes. 

4. LEPINGUOSALISTE VASTUTUS 

4.1. OtsinTööd’il on õigus lõpetada ühepoolselt ette teatamata Teenuste osutamine tagastamata Kasutajale Teenuste eest makstud tasu, kui Kasutaja on rikkunud käesolevaid tingimusi ega ole rikkumist kõrvaldanud 10 tööpäeva jooksul alates vastavasisulise hoiatuse saamisest OtsinTööd’ilt e-posti teel. 

4.2. Kasutajal on õigus sõltumata põhjusest igal ajal Teenuste edasisest kasutamisest loobuda, teatades sellest OtsinTööd’ile e-posti teel. Sellisel juhul ei ole Kasutajal õigust nõuda tellitud Teenuste eest makstud tasu tagastamist. 

4.3. Kasutaja vastutab käesolevate tingimuste rikkumisega OtsinTööd’ile tekitatud kahju eest. 

4.4. OtsinTööd ei vastuta Andmebaasi sisestatud teabe täpsuse ja sisu ega Kasutajale Andmebaasis sisalduva teabe kasutamise tagajärjel tekkiva kahju eest. 

5. LÕPPSÄTTED 

5.1.Juhul, kui käesolevad tingimused näevad ette OtsinTööd’i teavitamise e-posti teel, saadab Kasutaja sellised teated e-posti aadressile [email protected]

5.2. Juhul, kui käesolevad tingimused näevad ette OtsinTööd’i teavitamise telefoni teel, edastab Kasutaja sellised teated numbril 6 990 555. 

5.3.Lepinguosalised püüavad lahendada kõik oma kohustuste täitmise käigus tekkivad vaidlused ja lahkarvamused läbirääkimiste teel. Kokkuleppele mittejõudmisel lahendatakse vaidlus Harju Maakohtus kooskõlas Eesti Vabariigi õigusaktidega. 

 

ANDMEBAASI KASUTAMISE TINGIMUSED REGISTREERIMATA TÖÖOTSIJATELE 

Käesolevad osa tingimustest (edaspidi „Tingimused“) moodustab eraldi- ja iseseisva osa tingimustest, mis kohalduvad registreeritud tööotsijatele Alma Career Estonia OÜ, registrikoodiga 10166144, aadressiga Pärnu mnt 158/1, Tallinn, 11317, Eesti Vabariik (edaspidi „OtsinTööd“), poolt hallatava veebilehe www.otsintööd.ee („Portaal“) ja selle vahendusel pakutavate teenuste kasutamisel. 

Juhul, kui sa kasutad Portaali mõnele seal kättesaadavaks tehtud tööpakkumisele kandideerimiseks ning sul ei ole Portaalis registreeritud kasutajakontot või sa ei soovi ennast Portaalis autentida (edaspidi „klient“ ja/või „sina“, „sa“ jne), siis kohalduvad sulle käesolevad Tingimused. 

Käesolevad Tingimused on informatiivsed ning sisaldavad allolevas peatükis informatsiooni sinu isikuandmete töötlemise kohta. OtsinTööd ei vastuta sinu poolt kandideerimisvormi sisestatud informatsiooni õigsuse eest, samuti ei taga OtsinTööd Portaali tõrgeteta tööd. Juhul, kui Portaali töös esineb tõrkeid ning sa ei ole kindel, kas sinu kandideerimisavaldus ja muud andmed/dokumendid jõudsid vastava tööandjani, informeeri OtsinTööd-d, kirjutades aadressile: [email protected]

1. ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE 

1.1. Sinu nõusoleku alusel edastab OtsinTööd vastavale tööandjale sinu järgmised isikuandmed, mille sa oled Portaali vahendusel otsustanud tööandjale edastada: elektronpostiaadress, ees- ja perekonnanimi, telefoninumber, andmed, mis sisalduvad kandideerimisavalduses, andmed, mis sisalduvad sinu poolt manustatud dokumendis. 

1.2. OtsinTööd on siin Tingimustes viidatud sinu isikuandmete töötlemise suhtes volitatud töötleja. Vastav tööandja, kellele sa nõustud isikuandmeid edastama, on sinu isikuandmete suhtes vastutav töötleja. Tööandja töötleb sinu isikuandmeid viisil ja eesmärkidel, millest ta on sind eraldi informeerinud. 

1.3. Sinu poolt edastatud isikuandmed tehakse kättesaadavaks vastavale tööandjale, OtsinTööd töötajatele, ning asjakohasel juhul OtsinTööd teenusepakkujatele, kes käituvad kui OtsinTööd volitatud töötlejad. 

1.4. OtsinTööd säilitab sinu kandideerimisandmeid Portaalis ühe aasta jooksul alates vastavast kandideerimisest. Eelnimetatud säilitustähtaeg tuleneb teatud kahju hüvitamise nõuete aegumistähtaegadest, mis kohalduvad sinu kandideerimiste suhtes. 

1.5. Juhul, kui sa ei esita punktis 1.1 viidatud isikuandmeid, ei ole sul võimalik käesolevate Tingimuste alusel vastavale töökohale kandideerida ning sa pead kas (i) võtma iseseisvalt tööandjaga kandideerimiseks ühendust või (ii) registreerima Portaalis ennast kasutajaks, et vastavale töökohale kandideerida. 

1.6. Sul võivad olla oma isikuandmete töötlemise suhtes järgnevad õigused: 

1.6.1. Taotleda juurdepääsu oma isikuandmetele; 

1.6.2. Taotleda andmete täiendamist, parandamist või asendamist; 

1.6.3. Taotleda andmete kustutamist ja edasise töötlemise lõpetamist; 

1.6.4. Taotleda andmete töötlemise piiramist; 

1.6.5. Esitada kaebuseid andmete töötlemise osas vastavale järelevalveasutusele; 

1.6.6. Õigus oma nõusolek tagasi võtta; 

1.6.7. Realiseerida õigust andmete ülekandmisele vastavalt Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määruse 2016/679 artiklile 20. 

 

Tallinn, Mai 25, 2018